VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

     PACK PLUS s.r.o.

 

                            čl. I Obecná ustanovení                             

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylky od Všeobecných obchodní podmínek musí smluvní strany sjednat písemně a tyto připojit jako dodatek k této kupní smlouvě. Jednostranné změny a doplňky vyznačené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou neplatné.

 

čl. II Dodání zboží

Přeprava: je zajištěna kupujícím a děje se na jeho účet, pokud není dohodnuto jinak.

Místo plnění: dle kupní smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění sklad prodávajícího.

Dodací lhůta: je stanovena v potvrzené přijaté objednávce a je odvislá od charakteru výrobku. Jestliže je čas plnění podmíněn splněním podmínky ze strany kupujícího, začíná dodací lhůta plynout až od data splnění této podmínky.

Tímto datem může být:

  • datum zaplacení zálohové faktury nebo
  • datum schválení kupní smlouvy kupujícím nebo
  • datum schválení výstupu grafických a fotoreprodukčních prací.

Množství: Prodávající je oprávněn splnit svou povinnost i dílčími dodávkami, které se kupující zavazuje převzít a zaplatit. Vzhledem na technologii výroby se smluvní strany dohodly na přípustné toleranci dodávaného množství proti potvrzenému, a to ± 10% při objemu do 5 t, resp. ± 5% při objemu nad 5 t.

Obaly: jsou vratné a nejsou zahrnuty do ceny zboží, pokud není dohodnuto jinak.

Doklady: prodávající je povinen  dodat se zbožím průvodní doklady ke zboží potřebné k převzetí zboží a dalšímu jeho nakládání kupujícím.

Odběr a přejímka: kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží provést řádnou přejímku, zkontrolovat druh, množství a jakost zboží. V případě odmítnutí dodávky a vrácení zboží do skladu prodávajícího má právo prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladu s tím spojených, škody a ušlého zisku. Kupující je povinen odebrat zboží nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o připraveném zboží k odběru. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo vyfakturovat zboží dle dohodnutých podmínek v této kupní smlouvě.

Skladovací podmínky: zboží je možno skladovat v teplotním intervalu +40 stupňů C až -5 stupňů C. Před aplikací nutno temperovat na teplotu +18 až +25 stupňů C po dobu min. 24 hod.

Záruka za jakost: záruční lhůta zboží je 24 měsíců od splnění dodávky. Kupující se zavazuje zabezpečit takové skladování zboží, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.

Vady zboží: zodpovědnost prodávajícího  za vady zboží a lhůty k uplatnění reklamací se řídí ustanoveními § 436 až § 441 Obchodního zákoníku. O případných vadách zboží je kupující povinen informovat prodávajícího okamžitě písemnou formou, když tyto vady zjistil. Kupující uskladní reklamované zboží odděleně a bez souhlasu prodávajícího s ním nebude disponovat až do okamžiku dohody mezi oběma smluvními stranami o dalším postupu při řešení reklamace. Prodávající může reklamované závady odstranit v dohodnuté lhůtě, navrhnout náhradní dodávku nebo poskytnout slevu z ceny reklamovaných výrobků. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na základě vad dodaného zboží mimo případy, kdy prodávající reklamovanou dodávkou podstatně porušil smlouvu, závady neodstranil ani neuskutečnil náhradní dodávku ve lhůtě dohodnuté s kupujícím. Právo na odstoupení od smlouvy a nárok na odškodnění za ušlý zisk z důvodu závad dodaného zboží zaniká v případě, kdy byla  reklamace řešena poskytnutím slevy z ceny vadných výrobků.

Vznikem reklamace nezaniká povinnost kupujícího uhradit dlužné faktury za zboží, které není předmětem reklamace.

 

čl. III Platební podmínky

Cena: je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 448 Obchodního zákoníku. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozumí se cenou franko sklad prodávajícího.

Placení: kupujícímu bude fakturována cena dohodnutá v této kupní smlouvě. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle dohodnuté platební podmínky na 1. straně kupní smlouvy. Pokud úhrada faktury nebude v dohodnuté lhůtě provedena, má prodávající právo uplatnit úrok z prodlení  ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po dodání zboží kupujícímu.

 

Pokud se smluvní strany dohodly na zálohové platbě předem, zašle prodávající kupujícímu společně s kupní smlouvou také zálohovou fakturu. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu kopii dokladu o zaplacení nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne vystavení zálohové faktury. V případě potvrzení kupní smlouvy a zaplacení zálohové faktury po této lhůtě se považuje kupní smlouva za neuzavřenou, pokud prodávající písemně neoznámí svůj souhlas s touto opožděnou úhradou.

 

čl. IV Ustanovení přechodná a závěrečná

Kupující je povinen předat prodávajícímu kopii platného živnostenského listu, aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o daňové registraci.

V případě, že po uzavření této kupní smlouvy bude na majetek kupujícího vyhlášen konkurs nebo likvidace, má prodávající právo odmítnout plnění této smlouvy. O tomto rozhodnutí informuje kupujícího písemně. V takovém případě nemá kupující právo domáhat se plnění této smlouvy, ani případné náhrady škody, ani sankcí vůči prodávajícímu.

Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které se vztahují na dosud jím nezaplacené zboží. Kupující se rovněž zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu, pokud by jeho živnostenské oprávnění nebo podnik, družstvo či společnost zanikly. Kupující se rovněž zavazuje oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti se stávají pohledávky prodávajícího ihned splatnými.

Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když  uvedené události nastaly u subdodavatelů.

Kupující je oprávněn zboží dodané prodávajícím vyvážet mimo území České republiky jen s výslovným souhlasem prodávajícího.

Za nedodržení plnění smlouvy ze strany prodávajícího se nepovažují případy, kdy tomuto plnění předchází povinnost splnění podmínek ze strany kupujícího (např. zaslání dokladu o zaplacení zálohové faktury, odsouhlasení GN apod.)

V případě jednostranného odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na sankcích:

  • v případě úplného nebo částečného zrušení objednávky ze strany kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu všechny do toho času vzniklé náklady a smluvní pokutu 50% z ceny neodebraných výrobků,
  • v případě odstoupení prodávajícího od smlouvy zaplatí prodávající smluvní pokutu 50% z ceny nedodaných výrobků.

Tyto sankce platí, jestliže se smluvní strany nedomluví jinak.

V případě, když v návrhu kupní smlouvy podepsaném kupujícím budou obsažené změny a doplňky jednostranně do něho vnesené kupujícím, zavazuje takto upravená smlouva prodávajícího jen v případě, jestliže do 7 dnů po jejím obdržení písemně oznámí kupujícímu, že s těmito změnami a doplňky souhlasí. V opačném případě je kupujícím upravená kupní smlouva novým návrhem kupní smlouvy.

 

čl. V Právní režim a rozhodčí doložka

Zboží přejde do majetku kupujícího až dnem úplného zaplacení kupní ceny včetně příp. příslušenství.

Na právní vztahy mezi stranami, které se řídí těmito podmínkami, se použije právo České republiky.

Smluvní strany se zavazují, že se pokusí vyřešit veškeré spory, které mezi mini vzniknou v souvislosti s realizací těchto podmínek, s ukončením právního vztahu jimi založeného nebo s tím souvisejícím vypořádáním, smírnou cestou.

Strany se podle § 89 a o.s.ř. dohodly, že v případě sporů, které by měl v prvním stupni rozhodovat okresní soud, je místně příslušným soudem Okresní soud v Brně, v případě sporů náležejících do pravomoci krajských soudů, je místně příslušným soudem Krajský obchodní soud v Brně.

platné od 1.1.2018

 HOME